Sayfalar

30 Ocak 2017 Pazartesi

SGK Primlerinin Ertelenmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

SGK Primlerinin Ertelenmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci maddesiyle 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarına ilişkin SGK prim ödemelerinin kısmi olarak ertelenmesi uygulaması getirilmiştir.

6770 sayılı Kanunla 4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayları için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirilmiştir.

Prim Ertelemesinden Yararlanacaklar:

Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanunun (4/1-a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma hakkı olmayan özel sektör işverenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden yararlanamayacaklardır.

Ertelenecek Sigorta Primi Tutarları Otomatik Olarak Hesaplanacaktır:

5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında kısmi prim ertelemesinden faydalanma imkânı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, SGK sistemi tarafından otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapılacaktır.

SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, Bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran ve dolayısıyla da emeklilikle ilgili primleri de ödeyen işverenler de prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır.

Erteleme Kapsamına Giren Borçlar:

Erteleme kapsamına sadece primler girmekte olup, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi gibi diğer alacaklar bu kapsama girmemektedir.

Ayrıca emekli olup Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılan işçilere ait primler SGK prim erteleme kapsamına girmeyecektir.

Ertelenecek Prim Tutarı:

5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70-TL (60 TL günlük SPEK tutarı * % 34,5[1]) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

Ertelenecek Borç Tutarı=Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı X 60 TL * % 34,5

Ertelenecek prim tutarı asgari ücret desteğinden yararlanılan gün sayısına göre işverenin çalıştırdığı her bir sigortalı için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Burada önemli olan asgari ücret desteğinden faydalanılan gün sayısı olup, toplam çalışan sayısının bir önemi bulunmamaktadır.

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

Ertelenen sigorta primlerinin SGK tarafından belirlenecek sürelerin sonuna kadar ödenmemesi halinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ödenmediği sürece borcun ödeme süresinin dolduğu tarihten sonra verilecek ilk aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır

2016/Aralık, 2017/Ocak Ve 2017/Şubat Aylarında Erteleme Kapsamı Dışında Kalan Sigorta Primi Borçların Kanuni Süresi İçinde Ödenmesi Gerekmektedir:

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK’na ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.

Asgari ücret desteğinin uygulanmasında alt işverenler müstakil işverenler gibi işlem gördüklerinden alt işverenlere ilişkin borç erteleme işleminin de yukarıda anlatılan usul ve esaslara göre her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.

2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan yeni işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmadan prim ertelemesinden yararlanabilecektir.

SGK Prim Ertelemesi Uygulaması:

5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında;

• 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,

• 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım,

• 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık

ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

İşverenler bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

 

12 Ocak 2017 Perşembe

İşsize 1.411 Lira

İşsize 1.411 Lira

İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması için düzenleme yapılması beklenirken, ödemeler de arttı.

Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

1 Ocak’tan itibaren brüt asgari ücretin bin 777 lira 50 kuruşa yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşında da tavan ve taban tutarlar yükseldi. Binde 7.59’luk damga vergisi dikkate alındığında, bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira, en çok 1.411 lira ödenecek.

İşsizlik Maaşının Ödeneceği Süre

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

=>  600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
=>  900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
=>  1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, işsizlik maaşı ödenir.

 

Hazine Müsteşarlığı Zorunlu BES emeklilik planı hakkında 12 Ocak 2017 Tarih ve 2017/08 Sayılı duyurusu.

Zorunlu BES Emeklilik Planı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Tarih: 12 OCAK 2017 Sayı: 2017/08

Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulaması Kapsamında Emeklilik Planı Sunan Emeklilik Şirketleri:

Bilindiği üzere, 6740 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek Madde 2 kapsamında işverenler çalışanlarını Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketlerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir.

 • Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.
 • Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
 • Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
 • Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Garanti Emeklilik ve Hayat Ş.
 • Groupama Emeklilik A.Ş.
 • Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş
 • Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş
 • Vakıf Emeklilik A.Ş.
 • Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İşverenlerce Emeklilik Şirketinin Seçiminde Dikkate Alınabilecek Hususlar:

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “İşverenin emeklilik sözleşmesi yapacağı şirketin belirlenmesinde dikkate alacağı kriterler” başlıklı 22/C maddesi aşağıdaki hükümleri amirdir.

“İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır. İşveren, şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dâhil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağı gibi, şirket de işverene bu şekilde bir teklifte bulunamaz.

İşveren, işyerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dâhil edebilir.”

Öte yandan, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işverenler, sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Bu kapsamda, işverenin şirket seçiminde çalışana sağlanan avantajları (plan kapsamında çalışana sunulan ek faydalar, fondan yapılan kesintiler vb.) dikkate almasının yanısıra hizmet kalitesini de göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Yönetmeliğin “Emeklilik sözleşmesinin asgari içeriği” başlıklı 22/D maddesinde otomatik katılım kapsamında kurulacak emeklilik sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri yer almakta, ücret ödeme günü ve mutabakat süreci belirlenmekte, ilgililere yapılacak iade ve ödeme esasları, çalışana ait güncel verilerin tutulması ve ilgililere yapılacak bildirimlerin usulü belirlenmektedir. Bu sözleşme ile şirket seçimi ve katkı payının işveren tarafından şirkete aktarılması hariç ilgili diğer yükümlülüklerin şirketlerce yerine getirilmesi kararlaştırılabilmektedir. Anılan madde kapsamında;

 • cayma,
 • ödemeye ara verme,
 • katkı payı oranının değiştirilmesi,
 • ayrılma,
 • emekli olma

vb. taleplerin çalışanlarca “işverenler yerine emeklilik şirketine bildirilmesine” ilişkin hususlar emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılabilmektedir. Bu çerçevede;

 • Yukarıda listelenen talepler ile buna benzer taleplere ilişkin operasyonların emeklilik şirketi tarafından üstlenilip üstlenilmediği,
 • Otomatik katılım operasyonlarına ilişkin olarak emeklilik şirketi tarafından bir platform sağlanıp sağlanmadığı

gibi hususların hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde işverenlerce göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

Kamuoyuna duyurulur.

10 Ocak 2017 Salı

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde "23" Yarım çalışma ödeneği ile "24" Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler eksik gün nedenleri güncelleme hatası

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde “23” Yarım çalışma ödeneği ile “24” Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler eksik gün nedenleri güncelleme hatası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Kasım 2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle analık ve ücretsiz izin sonrası yarı zamanlı çalışma hayata geçti. İlgili yönetmelikle çalışan ebeveynlere devlet destekli Doğum Sonrası Yarı Zamanlı çalışma imkânı tanımaktadır. Doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye, talep etmeleri durumunda;

-  Birinci doğumda 60 gün,

-  İkinci doğumda 120 gün,

-  Üçüncü doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakkı doğar.

 Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Çalışma süresi haftada en çok kırk beş (45) saattir. Aksi bir anlaşma bulunmadığı sürece, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek yarı zamanlı çalışma haftalık çalışma süresinin yarısı olarak uygulanacaktır.

Yarım çalışma ödeneği

6663 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE-5 ile çalışanlar bu ücretsiz izinleri karşılığında yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanacaklardır. Çalışanın yarım çalışma süresinin karşılığı işveren tarafından çalışana ödenir. Yarım çalışma ödeneği ise İŞKUR tarafından işsizlik fonundan karşılanacaktır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

 Yarım çalışma ödeneği çalışılmayan her bir gün için günlük asgari ücret brüt tutarı olan 59,25TL‘ dir. (2017 yılı için) Yarım çalışma ödeneği sayesinde çalışanın prim günü kaybı olmayacaktır.

SGK Eksik gün nedenleri

 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yürürlüğe giren yarım çalışma ödeneği ve yarım çalışma izni ile ilgili kuruma bildirilmesi gereken eksik gün kodu”23” ve “24” olarak yeniden güncellenmiştir.

İşverenler Doğum Sonrası Yarım zamanlı çalışmayı tercih eden çalışanların eksik gün bildirimini yaparken SGK E-Bildirge sisteminde dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle doğum istirahatinden sonra yarı zaman çalışanlarda eksik gün nedeni sehven 13” Diğer Nedenler seçilmekte olup İŞKUR tarafından ödenen yarım çalışma ödeneği bu nedenle ödenememekte olup hem ilgili SGK Merkez Müdürlüğüne hem de İlgili İŞKUR Şube Müdürlüğüne dilekçe verilerek Eksik Gün Nedeni düzeltilmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle özellikle doğum istirahatinden sonra yarı zaman çalışanlarda Eksik Gün Nedeni olarak “24” Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler seçeneği seçilmelidir.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde eksik gün güncelleme hatası

 İlgili Kanun Maddesi ile Doğum sonrası Yarı Zamanlı çalışmayı tercih edip İŞKUR tarafından ödenen Yarım çalışma ödeneği alan bir işçinin işten ayrılışı aşağıdaki şekilde bildirilir. E-SGK Uygulaması bölümünde https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresi girerek işten ayrılış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gönderilmektedir.

Doğum sonrası Yarı Zamanlı çalışmayı tercih edip İŞKUR tarafından ödenen Yarım çalışma ödeneği alan bir işçinin işten çıkışı “ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ yapılırken SGK Sistemi tarafından EKSİK GÜN NEDENLERİ BU ŞEKİLDE GÖZÜKMEKTE OLUP ;

ESKİ EKSİK GİN NEDENLERİ

01-İstirahat

03-Disiplin cezası

04-Gözaltına alınma

05-Tutukluluk

06-Kısmi istihdam

07-Puantaj kayıtları

08-Grev

09-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12-Birden fazla

14-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izin

YENİ EKSİK GÜN NEDENLERİ

“ SGK E-BİLDİRGEDE Yapılan Güncellemenin” SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE güncellenmediği görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin sistemden kaynaklanan bu hatayı düzelterek, İŞKUR tarafından ödenen Yarım çalışma ödeneği alan bir işçinin ve bu bildirimi yapan İşverenin sonradan yaşanabilecek Yarım çalışma Ödeneği ile ilgili sorunlarının önlenmesini sağlayacaklardır.

Kaynak: www.muhasebetr.com

 

5 Ocak 2017 Perşembe

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre uygulanacak idari para cezaları

 

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2017

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

 

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)

5.332,50

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)

3.555,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücret tutarında(*)

1.777,50

Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:

 

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

355,50

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

222,19

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:

 

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında

21.330,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

 

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin on iki katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında

21.330,00

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:

 

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında

21.330,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık

asgari ücretin onda biri tutarında (*)

177,75

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin on katı tutarında

17.775,00

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin onda biri tutarında

177,75

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888.75

4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*)

177,75

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888.75

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,

her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında

1.777,50

(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.

  

Meslek kodu güncellemeyen işverenin başı dertte

Meslek kodu güncellemeyen işverenin başı dertte

Yeni bir yılla birlikte yeni uygulamalar ve yeni cezalarla iş hayatında da birçok şey değişti. İşverenlere ve işletmelere idari denetimlerin sıkılaştığı son günlerde yeni alanlarda uygulanacak cezalar da daha caydırıcı belirlenmeye başladı. Bunlardan biri de 2018’de hayatımıza girecek olan Meslek Kodu cezaları. Ücretli çalışanlar için SGK’ya bildirilen Meslek Kodu’nun gerçeği yansıtmaması durumunda işverene cezai yaptırım uygulaması önümüzdeki yıl 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Terfi dönemlerinde gözde kaçırmayın

Yeni yıl, çalışma hayatında firmaların bir çoğu için yeni bütçelerin ve beraberinde yeni terfilerin belirlendiği zamanlardır. Çalışanların bir önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni görevlere/yeni departmanlara terfi ettikleri bu dönemde işverenlerin dikkat etmesi gereken fakat çoğu zaman gözden kaçırdıkları bir husus var. İşe girerken SGK’ya bildirilen Meslek Kodundan daha farklı bir statüye atanan çalışanların SGK üzerinde meslek bildirimleri alanının güncellenmesi gerekmektedir.

Örneğin SGK’ya “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” olarak bildirilen bir çalışanın “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi” olması durumunda SGK işe giriş bildirgesi ekranı üzerinden meslek kodu alanından güncellenmesi gerekmektedir. Bu güncelleme işlemlerinin gözden kaçırılması önümüzdeki yıl ceza olarak işverene dönecek.

09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanun’un 102. Maddesine eklenen n bendi ile meslek kodu cezaları kanunda yerini aldı. Maddenin yürürlük tarihi ise 01/01/2018 olacak:

“n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında; idari para cezası uygulanır.”

Hangi görevde çalışacaksa o meslek üzerinden bildirim yapın

İşe alınan çalışanın doğru meslekten bildirilmesi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Çalışanları standart ve genel bir meslek kodundan bildiren, mesleklerine yaptıkları işlere göre kod bildirmeyen işverenler 2018 yılı itibariyle güncel olmayan veya gerçeği yansıtmayan meslek kodları yüzünden idari para cezası ödemek zorunda kalabilirler.

Ceza asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla gerçeğe aykırı meslek kodunda bildirilen her çalışan başına asgari ücretin 10’da biri olarak uygulanacaktır.

 

Otomatik BES Bordroda nasıl gösterilecek

Otomatik BES Bordroda nasıl gösterilecek

Gündemimizi en çok meşgul eden konulardan biri Bireysel Emeklilik Sisteminin ücretli çalışanlar için otomatik hale gelmesidir. Katkı paylarının işçilerin ücretinden nasıl kesileceği, hangi şirketlerin ne zaman kapsama alınacağı, emeklilik şirketi-işveren-işçi üçlüsünün bu süreçte nelerden sorumlu oldukları çıkan yönetmeliklerle yavaş yavaş netleşmektedir. Otomatik BES Katkı Payı Bordroda Nasıl Gösterilecek konusunda önemli detaylar da 02.01.2017 tarihli 29936 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak EmeklilikPlanına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlendi.

Hesaplamada küsuratlar dikkate alınmayacak

İşverenler çalışanın Bireysel Emeklilik Katkı payını net ücretinden kesecek. Ama tutarı hesaplarken işçinin PEK matrahını dikkate alacaklar. Pek Matrahı yani SGK primlerinin hesaplandığı matrahın %3ü Otomatik BES Katkı Payı tutarı olacak ve işçinin net ücretinden kesilecek. Yönetmelikte belirtildiği üzere, Otomatik BES Katkı payı için hesaplanan tutar küsuratsız olarak dikkate alınacak. Yani pek matrahı üzerinden hesaplanan tutar için virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmayacak.

Otomatik BES Hesaplamalı Bordro Örneği

Bes bordroda nasıl gösterilecek konusuna açıklık getirmek için bir kaç otomatik BESli bordro örneğini inceleyelim.

Örneğin, asgari ücretli bir çalışan 2017 Ocak ayı itibariyle sisteme dahil olacaksa, onun için hesaplanacak katkı payı PEK Matrahı/SGK Matrahı olan 1777,50 üzerinden hesaplanacak.

1.777,50 * %3 hesabı yapıldığında çıkan tutar 53,325 olacaktır. Yeni çıkan bu yönetmelik ile dikkate alınacak tutar 53 TL olacaktır, yani emeklilik şirketine gönderilen katkı payları küsuratsız olarak hesaplanacaktır. Yönetmelikte yukarıya ya da aşağıya yuvarlamaktan bahsedilmediği için virgül önceki rakam tam olarak dikkate alınacaktır.

Bir örnek daha vermek gerekirse, işçinin ilgili ayda toplam brüt kazancının 2.860 TL olduğunu varsayalım. Normal brütten nete ücret hesaplaması hiç değişmeyecek. Hesapladık ve işçinin net kazancını 2.044,64+AGI(133,31) olarak bulduk diyelim. Net ücreti hesaplandıktan sonra işçinin BES katkı payını hesaplayıp kesmemiz gerekmektedir.

İşçiden kesilecek BES katkı payı 2.860 * % 3 = 85,80 TL olmaktadır. Virgülden sonraki küsuratları dikkate almadığımız için 85 TL olarak kabul ediyoruz. Şimdi de işçinin net ücretinden BES katkı payını kesmemiz gerekmektedir. İşçinin net ücretini 2.044,64 olarak bulmuştuk.

2044,64-85 (BES Katkı Payı) + AGI (133,31) hesabından işçiye ödenecek ücreti 2.092,95 TL olarak bulmuş olduk.

Otomatik Bireysel Emeklilik kesintisi yapılmış bordro örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Otomatik BES Kapsamına Dâhil Olan Firmalar

Firmaların Otomatik BES Kapsamına girmesi çalışan sayılarına göre değişiyor. Çalışan sayısı 1000 ve üzeri olan firmalar 01.01.2017 tarihi itibariyle otomatik BES sistemine geçtiler.

Diğer firmalarla ilgili geçiş süreleri için yazımızı incelemek için tıklayınız.

Çalışan sayısı nasıl dikkate alınacak?

Firmaların çalışan sayıları için kapsama alındıkları tarih önemli. Yani 01.01.2017 tarihinde 1000 ve üzeri çalışanı varsa Ocak itibariyle otomatik BES kesintisi yapmaya başlayacaklar.

Ocak ayından sonra kişi sayısı 1000 TL'ye ulaşan firmalar ise bir sonraki kapsama döneminde otomatik BES'e dahil olacaklar, yani Nisan 2017'de.

Kapsama alındığı tarih 01.01.2017'de 1000 veya daha fazla çalışanı olan ama çalışan sayısı bu tarihten sonra 1000 kişinin altına inen firmalar ise kapsamdan çıkamayacaklar.