Sayfalar

26 Ağustos 2014 Salı

İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri pilot bölge seçilen Ankara ilinde (isteğe bağlı olarak), e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilmekte olup söz konusu uygulamanın Türkiye genelinde işlem yapan tüm SG İl Müdürlükleri/SGM. leri için elektronik ortamda alınabilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır.

 

Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerimizce halen Kurumumuza kağıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.

 

İşyeri bildirgelerinin  Kurumumuza  e-Sigorta  kanalıyla  gönderilebilmesi  için  öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve  doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,

 - Gerçek kişi,
 - Kamu tüzel kişisi,
 - Özel hukuk tüzel kişisi,
 - Adi ortaklık,
 - Apartman yöneticiliği

olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

 

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

Bahse konu uygulamaya  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ linkinde  yer  alan  “İşyeri  Bildirgesi  (4-a  lı  Sigortalı  Çalıştırılanlar  Yönünden)”  seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur. 26.08.2014

 

 

18 Ağustos 2014 Pazartesi

Yabancı işçiye ücret ayarı

Yabancı işçiye ücret ayarı 

Son dönemde Türkiye’de artan yabancı yatırımcı sayısı, beraberinde bu yatırımcı ülkelerden çok sayıda çalışanın ülkemize gelmesini sağlamıştır. Yani, son yıllarda yabancı uyruklu personel istihdamında önemli bir artış söz konusudur. Yabancı işçi sayısındaki artış bir başka açıdan değerlendirildiğinde, ülkemiz açısından önemli bir iş deneyimi de sağlamaktadır.

Burada özellikle son dönemlerde büyük bir özveriyle yabancı çalışma izinlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı personelini ve yöneticilerini tebrik etmek istiyorum. Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve yönetmelikleri ile düzenlenmiştir. Çalışma izni alınabilmesi için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruların internet üzerinden elektronik ortamda online olarak yapılması ve istenilen evrakların da kağıt ortamında imzalanarak, belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru yurtdışından yapılacaksa, başvuru çalışma izni alacak kişi tarafından uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılır. Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan bakanlığa iletirler. Başvuru sırasında istenilen belgeler, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde işverenince Bakanlığa intikal ettirilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamı için yapacağı değerlendirmede, başvuru sırasında istenecek belgelerin yanı sıra, yabancının istihdamını haklı kılacak, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alarak kararını verilmektedir. Yapacakları işe göre yabancı uyruklu çalışanlara verilmesi gereken ücretler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aşağıdaki tutarlar dikkate alınarak izin verilmektedir; Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1.5 katı,
e) Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olmalıdır.

Bu ücretlendirme düzenlemesi de göstermektedir ki, yabancı uyruklu istihdamında sözleşme serbestisi ilkelerine kamu müdahalesi söz konusudur, taraflar ücret düzeyini belirlerken belli sınırların altına düşürememektedir.

Özellikle yabancı işçi çalıştıran kurumların bu ücret tutarlarına dikkat etmesi önem taşımaktadır. Aksi halde hem SGK tarafından yapılan çapraz kontrollerde ek belge verilmesi ve buna bağlı idari para cezası ve prim ödenmesi riski ortaya çıkacak hem de çalışma izninin yenilenmemesi riski doğabilecektir.

Kaynak: Dünya Gazetesi  - Resul Kurt - 15.08.2014

Çalışmadığı halde usulen gösterilen sigortalılığın sakıncaları

Çalışmadığı halde usulen gösterilen sigortalılığın sakıncaları

Bir işyerinde sigortalı sayılmanın şartları aşağıda belirtilmiştir;

1. Çalışmanın hizmet akdine dayanması,

2. İşverene ait işyerinde fiilen çalışması,

3. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki Sigortalı Sayılanlar kısmında tanımlı olması gerekir.

Bu üç koşulun birlikte olması ile yasal zeminde sigortalılık kavramı oluşmuş sayılmaktadır. Bunun dışındaki sigortalılıklar Kurum tarafından usulen (Sahte) sigortalılık olarak dikkate alınmaktadır.

Sahte sigortalı bildiriminin sonuçları ve yaptırımı; 

1. Denetim sonucunda tespit edilen sahte sigortalı gösterilen hizmetler iptal edilmektedir.

2. SGK tarafından sahte sigortalılığı tespit edilenlerin prim iadeleri yapılmamaktadır.

3. Kurumca yapılan yardımlar geri istenmektedir. (5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi)

4. Kurumca işverenler, sigortalı ve meslek mensupları hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

5. Usulen (Sahte) sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin diğer işyerleri de ayrıca denetlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında usulüne uygun olmayan sigortalılıklarda sigortalı olanların primleri iptal edilerek emeklilikleri gecikmekte, işverenler ise zarar görmektedir. Ayrıca gerçekten ödenmeyen maaşların gider yazılması sebebiyle, maaş bordrosu da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesine göre HAPİS CEZASINA kadar varan ağır cezalar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde usulen sigortalılığın çok ağır sonuçları bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz.

07.08.2014

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi