Sayfalar

21 Haziran 2016 Salı

SGK Mali tatil hakkında duyuru

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “ beş gün” “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikle 5604 sayılı kanunun birinci maddesinin altıncı fıkrasındaki, “malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari sürelerdeki ilave yedi günlük süre malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “beş gün” olarak değiştirildiğinden 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasına tekabül eden yükümlülükler bakımından 27 Temmuz tarihi 25 Temmuz tarihi olarak düzenlenmiştir.

Bu bakımdan mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz tarihi olduğundan, 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir.

Öte yandan son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağına ilişkin hüküm değiştirilmediğinden, söz konusu hükme istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen 7 nci gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Bu itibarla, son verilme tarihi 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan mali tatil kapsamına giren bildirimler bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 Temmuz Çarşamba günü, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sona erecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tarih:

15 Haziran 2016 Çarşamba

TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI

TURİZM SEKTÖRÜNDE

İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI (SİDEP)

GENELGESİ

(2016/1)

 

 

                                                                                                                                    Sayfa No

Giriş  2

Amaç  2

Dayanak   2

Yetki ve Sorumluluk   2

Kapsam    2

Genel esaslar  2

Yararlanma Koşulları 2

Ödemeler  2

Ödemelerde İstenecek Bilgi ve Belgeler  2

Ödenek Tahsisi 2

Denetim    2

Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu   2

Sorumluluk   2

Yürürlük   2

Yürütme  2

 

 

 

 

 

Giriş

Madde 1- 4904 sayılı Kanun ile; istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. Bu Kanuna dayanılarak istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik olarak anılacaktır) 12/03/2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim programlarını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları ve bu Yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

4904 sayılı Kanunda ifade edilen Kurumun kuruluş amacı doğrultusunda Yönetmelikte yer alan programlar ile tasarlanacak olan diğer kurs, proje, özel uygulamalar çerçevesinde, konjonktürel gelişmeler sebebiyle Türkiye işgücü piyasasında ana sektörler arasında yer alan “turizm sektörü”nde istihdamın desteklenmesi eğitim programı uygulanması amaçlanmaktadır.

Amaç          

Madde 2- Genelgenin amacı, Yönetmeliğin 99 uncu maddesi doğrultusunda ulusal istihdam stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşmak ve turizm sektöründe istihdamı desteklemek amacıyla, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenecek istihdam destek programlarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 3- Bu Genelge, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesi, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (7)  numaralı alt bentleri, (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ve aynı maddenin yedinci fıkrası ile Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 99 uncu maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 4- Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince bu genelge amacının ifası kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk Genel Müdürlük’ün her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İl Müdürlüğü olarak anılacaktır)ne aittir. İl Müdürlüğü programın sağlıklı yürütülmesi amacıyla yetki ve sorumluluğu ölçüsünde gerekli tedbirleri alır.

Bu kapsamda; Genel Müdürlük ve/veya İl Müdürlüğü gerektiğinde inceleme ve denetleme yapma, gerekçesini belirtmek suretiyle yapılan iş veya işlemleri durdurma veya iptal etme gibi hak ve yetkilere sahiptir.

Kapsam

Madde 5- Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) kapsamında ülke genelinde;

a)      552001 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya suit konaklama faaliyetleri hariç),

b)      551002 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç),

c)      552003 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri,

d)     552004 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri,

e)      551005 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç),

f)       553036 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)

sektörlerinde faaliyette bulunan işverenlere;

1- 2015 yılı içerisinde yukarıda belirtilen NACE kodlarında faaliyet gösteren işverenlerin SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirilen,

2- Çıkış verilen işyerinde 2015 yılı içerisinde aynı çıkış kodunda kesintisiz en az 3 ay kalan,

3- 01.01.2016 - 31.05.2016 tarihleri arasında aynı işyerinde işe başlatılan ve 9 ay kesintisiz çalıştırılan,

sigortalıların takip eden 3 ay süresince aynı işyerinde kesintisiz çalışmaları halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından net asgari ücret üzerinden ödeme yapılması ile vergiler ve 5510 ve 4447 sayılı Kanunlarda yer alan primlerin ödenmesidir.

Genel esaslar

Madde 6- Yönetmeliğin 99 uncu maddesi kapsamında uygulanacak program, uygulama, proje ve protokoller için kullanılacak kaynak; aktif işgücü piyasası programları için tahsis edilen ödenek içerisinden sağlanacaktır.

Bu program, ülke genelinde bu Genelgenin 5 inci maddesinde sayılan sektörlerde, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran, özel sektör gerçek veya tüzel kişileri ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarda (işveren) uygulanır.

İşveren, ödeme yapılan program süresi içerisinde çalışanlara en az haftada bir tam çalışma gün süresi kadar mesleki ve/veya kişisel gelişim eğitimi vermek zorundadır. Bu eğitimler çalışanlara çalışma günlerine bölünerek de verilebilir.

 

Yararlanma Koşulları

Madde 7- İşverenlerin destekten yararlanabilmesi için;

a) Ülke genelinde bu genelgenin 5 inci maddesinde sayılan sektörlerde faaliyet göstermesi,

b) Aynı işyerinde 2015 yılı içerisinde SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirilmesi,

c) 2015 yılı içerisinde aynı işyerinde 19 nolu çıkış kodunda kesintisiz olarak en az 3 ay kalmış olması,

d) Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin vergi borcu bulunmaması veya vergi borçlarının yapılandırılmış olması,

e) Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası ile 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ hükümleri gereğince Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, borcu bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi ya da ilgili Kanunlar gereğince yapılandırılmış olması ve taksitlerin düzenli ödenir olması,

 

gerekmektedir.

 

İşten ayrılış kodu 19 olarak bildirilen ve 2015 yılında en az 3 ay kesintisiz olarak iş akdi askıda olanların aynı işyerinde 01.01.2016-31.05.2016 tarihleri arasında işe başlatılması ve aynı işyerinde 9 ay kesintisiz çalıştırılması gerekmektedir.

İşverenlerin 2015 yılında 3 ay kesintisiz olarak iş akdi 19 nolu çıkış kodundan askıda olma ve 9 ay kesintisiz çalıştırma zorunluluklarına ilişkin süreler hesaplanırken bir ay kesintisiz olarak geçen süreler otuz gün olarak değerlendirilir. Ay içerisinde başlayan veya ay içerisinde sonlanan bekleme veya çalıştırma durumları olması halinde ilgi sürelerinin hesaplanması ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülerek yapılır.

Programdan yararlanmak isteyen işverenler her bir sigortalı için ayrı ayrı zamanlarda başvurabileceği gibi tüm sigortalılar için toplu olarak da başvurabilir. Toplu ve bireysel başvurular için en son başvuru tarihi 30.06.2017’dir. Toplu başvurularda işverene, programdan yararlanan kişi sayısı ve yararlanılan süre kadar toplu ödeme yapılır.

Ödemeler

Madde 8- Ülke genelinde bu Genelgenin 5 inci maddesinde sayılan sektörlerde faaliyet gösteren ve 7 nci maddesinde sayılan koşulları sağlayan sigortalılar için işverenlere; net asgari ücret üzerinden 3 ay süresince program kapsamında ödeme yapılacaktır.

Prim ödeme sürelerinin hesaplanmasında SGK kayıtları esas alınır, ayrıca belge istenmez.

İşveren tarafından net asgari ücret üzerinden SGK’ya ödenen prim tutarı kadar Kurum tarafından işverene ödeme yapılır. Programdan yararlanan sigortalıların program süresince farklı sigorta primi teşvik ve desteklerinden yararlanması halinde işverenlere ilgili teşvik miktarı kadar eksik ödeme yapılır. Destek kapsamındaki sigortalıların işsizlik sigortası primleri de Kurum tarafından işverene ödenir.

Programdan yararlanan sigortalıların aynı işyerinde fiilen çalışması esastır. Kurum tarafından işverenlerin desteklendiği dönemde destek alan sigortalıların başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışması durumunda işverenlere ödeme yapılmaz.

Destekten yararlanan işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Her bir sigortalı için işverene yapılacak ödeme, günlük net asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı (sigortalı için SGK’ya bildirim yapılan gün sayısı) ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. 

Destek kapsamına giren sigortalıların 3 ay kesintisiz olarak iş akdi 19 nolu çıkış kodundan askıda olma, 9 ay kesintisiz çalıştırma ve destekten yararlanılan 3 ay süresince kesintisiz çalışma zorunluluklarına ilişkin sürelerin tespitinde; (01) istirahat, (4) gözaltına alınma, (5) tutukluluk, (10) genel hayatı etkileyen olaylar, (11) doğal afet, (18) kısa çalışma gerekçeleri ile prim ödenmeyen süreler kesinti olarak değerlendirilmez.

 

Programdan yararlanan sigortalıların 4857 sayılı İş Kanundan kaynaklı ücretli izinleri varsa, program kapsamında söz konusu izinlerin kullanması halinde sigortalılar için işverenlere yapılacak ödemelerde kesinti yapılmaz.

İşverene bu destek kapsamında ödeme yapılabilmesi için işverenin her durumda en geç 30.06.2017 tarihine kadar Kuruma başvuru yapması gereklidir. Bu tarihten sonra başvuru yapan işverene herhangi bir ödeme yapılmaz.

30.06.2017 tarihine kadar yapılan başvuruların ödemesi yapıldıktan sonra programa ilişkin ödeme işlemleri kendiliğinden tamamlanır.

Ödemelerde İstenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 9- Ödemeler, ilgili aya ilişkin aşağıda sıralanan belgelerin işveren tarafından Kuruma ibrazı ve bu belgelerin Kurum tarafından inceleme işlemlerinin tamamlanması sonucunda yapılır.

İşverene yapılacak ödemelerde aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir;

a)    İlk defa yapılacak ödemelerde işveren banka hesap numarası,

b)   Ödeme yapılacak sigortalılara ait banka ödeme dekontları,

c)    Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ve sigortalı hizmet dökümü,

d)   Vergi tahakkuk fişleri,

e)    Muhtasar beyanname.

SGK’ya ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin primler ile vergi tahakkuk fişlerine ilişkin ödemeler ilgili olduğu ayı/dönemi izleyen ayın/dönemin sonuna kadar ödenmektedir. İşveren tarafından ilgili aya ait ödemeler bir sonraki ay yapıldığından işverene ödeme yapabilmek için işveren tarafından SGK ve işsizlik sigortası primleri ile vergi tahsil fişlerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda Kurum tarafından işverene ödeme yapılacaktır.

Muhtasar beyannamenin işyerindeki tüm sigortalılar için toplu olarak kesiliyor olması halinde destekten yararlananlar için ödenen miktar işveren tarafından ayrıca muhtasar beyanname üzerine yazıyla beyan edilebilir.

Banka ödeme dekontları her durumda ödemesi yapılacak aya ait olmalıdır.

Belgelerin tesliminden itibaren İl müdürlükleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak net asgari ücret üzerinden hesaplanan miktarlar işverenin hesabına aktarılır.

Vergi ve prim giderleri hesaplanırken sigortalıların aldığı ücrete oranla oluşan giderler dikkate alınmaz. Her bir sigortalı için net asgari ücret üzerinden ilgili giderler hesaplanır. İşveren tarafından daha yüksek miktarlarda vergi ve prim ödense dahi Kurum tarafından net asgari ücrete kadar olan giderler işverene ödenir.

Vergi ve prim giderleri sigortalıya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir. Bu nedenle ödenecek vergi ve prim tutarları katılımcıya yapılan aylık toplam ödeme miktarı üzerinden hesaplanır.

Programda ödemeler aylık hesaplanacak olup, dönem başı ayın ilk günü dönem sonu ise ayın son günüdür.

Ödeme yapılacak ay içinde geç başlayan veya ay sonundan önce biten programlarda, sigortalılar için ödeme gün sayısı, ayın takvim gün sayısına bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ödenek Tahsisi

Madde 10- İl Müdürlüğü tarafından Kuruma ibraz edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programından yararlanması uygun görülen işverenlere yapılacak ödemeler için gerekli ödenek tahsisi Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine aktarılacaktır.

İl Müdürlüğü uygun görülen işyeri bilgisi, kişi sayısı ve gerekli ödenek miktarını İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir. İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı ödenek aktarımına ilişkin işlemleri yerine getirir.

Denetim  

Madde 11- Bu genelge kapsamındaki faaliyetler 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci maddesinde yer alan hükme istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı yetkili iş müfettişlerince yapılır.

İşverenin herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle programdan yararlanan sigortalılar için işverenlere yapılan fazla ödemelerden ve buna ilişkin yasal faizden işveren sorumludur. Kurum fazla yapılan ödemelerin işverenden tahsil edilmesi amacıyla gerekli yasal prosedürü işletmekten sorumludur.

Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu

Madde 12- Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programından yararlanan işverenler, Kurum ve iş müfettişlerinin istedikleri her türlü bilgiyi istenilen süre içerisinde vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Sorumluluk

Madde 13- Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programından yararlanan işverenler bu Genelge kapsamındaki faaliyetlerinden hukuki ve cezai yönden sorumludur.

Yürürlük

Madde 14- Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve 2015 yılında SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirilen, çıkış verilen işyerinde aynı çıkış kodunda kesintisiz en az 3 ay kalan, 01.01.2016 - 31.05.2016 tarihleri arasında aynı işyerinde işe başlatılan ve 9 ay kesintisiz çalıştırılan sigortalılar için takip eden 3 ay süresince kesintisiz çalışmaları halinde işverenlere ödemelerin yapılması ile herhangi bir işleme gerek kalmadan bu Genelge yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 15- Bu Genelge hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.