Sayfalar

25 Ağustos 2017 Cuma

İnsan Kaynakları/Personelcilerin bu işlemi artık yapmasına gerek yok

İnsan Kaynakları/Personelcilerin bu işlemi artık yapmasına gerek yok


Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçilerin her yol  onayının alınması zorunlu idi. Bu yükümlülük özelikle çok işçi çalıştıran işyerlerinde İ.K / Personel departmanında bu işlemlerle uğraşanlar için adeta bir angarya idi.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmayacak.

Ancak  Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınması yeterli hale geldi. Özetle iş sözleşmesinin akdi esnasında işçinin yazılı onayı sözleşmeye derc edilmiş ise artık her yıl yazılı onayının alınmasına gerek kalmadı.

İşçinin yazılı (sözleşmede yer alan onayı)  işçi özlük dosyasında saklanacaktır.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı  en geç 30  gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecektir.

İSA KARAKAŞ - isakarakas.com

 

24 Ağustos 2017 Perşembe

Alt işverenlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Alt işverenlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30165 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 – (1) Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

İş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

İş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Değişiklik

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30165 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür

 

18 Ağustos 2017 Cuma

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılması
19 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30159
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılması
19 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30159
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MADDE 1 – 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 7 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasında;
a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,
b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,
c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında, çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar.
Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 12 – İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür."
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

17 Ağustos 2017 Perşembe

Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete  Sayı: 30158 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğininncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "en çok üçe bölünebilir." ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir." olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır."
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.