Sayfalar

10 Aralık 2015 Perşembe

İşverenin ölümü halinde yapılması gereken işlemler

İşverenin ölümü halinde yapılması gereken işlemler (SGK ve İş Hukuku Mevzuatı Açısından)

Ölen kişinin işveren olması, bu kişinin ölümünden sonra geride kalan mirasçıları açısından bir takım işlemlerin yerine getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Kanunların yüklemiş olduğu bu yükümlülükler, mirasçılar tarafından, zamanında ve usulüne uygun yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mirasçılar, bir takım cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun
Ret hakkı başlıklı 605 inci maddesinde; Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”

Aynı kanunun Süre başlıklı 606 ncı maddesinde ise; Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.”,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli Başlıklı 11. maddesinin beşinci fıkrasında; 

“İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.”,

4857 sayılı İş Kanunun İşyerini bildirme başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında: “Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.” Denilmektedir.

Sonuç :

1-
Yasal ve atanmış mirasçılar üç ay içerisinde mirası reddedebilirler.
2- Mirasın, mirasçılar tarafından reddedilmemesi halinde ise, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdürler.
3- Mirası reddetmemiş mirasçılar, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com Tarih: 19.11.2015

 

İş arama izni nasıl kullanılır

İş arama izni nasıl kullanılır?

 Bir işçi işten çıkartıldığı zaman bazı kurallara uyulması gerekiyor. Burada işçiye verilecek iş arama izni işçi için önemli bir hak. İşçi günde en az 2 saat bu hakkını kullanabilir.

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi iş ilişkisinin sona erdirilmesi. Bu konuyla ilgili gerek işçilerden gerekse de işverenlerden sürekli sorular gelmekte.
Kural olarak işveren bir işçisini işten çıkarmak isterse ihbar sürelerine de uymak şartıyla geçerli bir sebebe dayanması gerekmiyor. Yani işveren önceden haber vererek ve sebep göstermeden işçisini işten çıkartabilir.
Geçerli sebep olmalı mı?
Bazı durumlarda işveren işçisini çıkarmak istiyorsa mutlaka geçerli bir sebep göstermeli.
Eğer işyerinde 29'dan fazla işçi çalışıyorsa, belirsiz süreli bir iş sözleşmesi varsa ve işçinin de en az altı aylık kıdemi varsa işveren işçisini çıkartırken geçerli bir sebep göstermeli. Yani işveren işten çıkarmayı, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda.
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilirse, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda.

İş arama izni günde 2 Saat
Eğer işveren işçiyi işten çıkartırsa işçinin kıdemine göre belli bir süre öncesinden bildirimde bulunması gerekiyor. Bu bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecbur.
İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamıyor ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak da kullanabiliyor. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorunda.
İş arama izninin gün içinde ne zaman kullanılacağına işveren karar verir ve işçi de buna uymak zorundadır.

İş arama izninde ücret de ödenir
Bildirim süresi içinde işçi eskisi gibi işini görür ve işveren de ücreti ödemeye devam eder. Bununla birlikte, işveren iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçiye ödemesi gerekiyor. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemek zorunda.
İşçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş arama izni verme zorunluluğu yok ve işçi bu günler için ayrıca iş arama izni ücretine hak kazanamaz.

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi verilmeli
İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmeli. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebiliyor. Bu sebeple işverenin verdiği belgenin içeriğini kontrol etmesinde fayda var.
Ayrıca işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeme veya belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazılması halinde işveren tarafından belge başına 134 TL idari para cezası ödenmesi söz konusu.

Kaynak: Meydan Gazetesi - Mehmet Bulut - 30.11.2015

 

6 Aralık 2015 Pazar

Emekliler!! Banka değişikliği yaparken dikkat'

 ‘‘Emekliler!! Banka değişikliği yaparken dikkat’’

Emeklilerin maaş aldıkları banka değişikliğini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Kaza Mağdurları Sosyal  Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel  Sekreteri Mevlüt Yılmaz; “emekli maaşını banka yada PTT den alan emeklilerin, banka değiştirme işlemlerini internet üzerinden  yapabilecekleri gibi bankaların sundukları promosyon bilgilerini çok iyi  öğrenmeleri menfaatlerinedir” dedi. 

Emekli aylığının alındığı bankanın değiştirilmesi için iki yol bulunmaktadır:

1-Bağlı Bulunulan SGK Birimlerine Başvuruda Bulunmak; Yerleşim yerinde mevcut bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine dilekçe ile müracaatta bulunulması yeterli olacaktır.

2-Banka Değişikliğinin İnternet Üzerinden Yapılması; Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı alan kişilerin banka değişikliği işlemlerinin daha hızlı olarak yapılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu aldığı kararla artık bu işlemin e-devlet şifresi ile (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Hak sahipleri T.C. Kimlik Numaraları ve e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra “e-Hizmetler” sayfasından değişikliklerini yapabileceklerdir.

Hak sahibi emeklilerin maaş aldıkları bankayı değiştirme işlemi şu an için sadece ayın 11 ile 30 arası yapılabilmektedir.

Hak sahiplerinin bu işlemin başarı ile sonuçlandırmaları için dikkat etmeleri gereken husus ise; bankaya kredi veya kredi kartı borcu bulunmaması gerektiğidir. Çünkü sistem bankalarla koordineli olduğundan otomatik olarak değişikliğe izin vermemektedir.

Eğer kredi borcu bulunmuyor ve değişiklikte yapılmıyor ise; çok büyük olasılıkla bazı bankaların müşterilerini kaçırmamak istemelerinden dolayı zorluk çıkartarak hesap üzerindeki tedbiri kaldırmamalarından kaynaklanmış olabilmektedir.

Bankanıza müracaat ederek bunun düzeltilmesini isteyebilir ve tekrar değişiklik için işlem yapabilir ya da yapılmasını isteyebilirsiniz.

Emekli hak sahiplerinin banka değişikliği yaparken dikkat edecekleri diğer husus ise; tercih ettikleri bankaların hizmet ağı, hesap işletim ücreti muafiyeti, atm'lerden ücretsiz çekim, kart çekim limitine takılmadan tek kalemde çekme imkanı tanıyan işlemler ve tabiî ki maddi olarak ne verdiğidir.

Mevlüt YILMAZ / Genel Sekreter