Sayfalar

29 Mayıs 2015 Cuma

Meslekî yeterlilik kurumu meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ

25 Mayıs 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29366 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

 (SIRA NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

 

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

 

Cezai Hükümler

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EKLER:

22 Mayıs 2015 Cuma

Doğum Yardımı Yönetmeliği

23 Mayıs 2015 Tarihli Resmi Gazete  Sayı: 29364 Karar Sayısı : 2015/7695

 

Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 69859 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14 Mayıs 2015 Perşembe

Doğum yardımı parası haberleri

Doğum yardımı parası haberleri

 

6637 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ya da halk arasındaki deyimiyle “Torba Yasa”, 07.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Kanuna göre, birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı verilecek. Yardım anneye yapılacak, eşlerden birisi yabancı ise Türk vatandaşına bu ödeme yapılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

 

MÜRACATLAR 15 MAYIS'TA

 

Bu kapsamda 15 Mayıs itibari ile müracaatlar alınacak. Müracaatlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 81 ilde bulunan İl Müdürlükleri'ne yapılacak. Müdürlükler vasıtasıyla ailelere bilgiler verilecek, ve doğum parası annelerin hesabına yatırılacak. İlk doğum yardımı ödemelerinin, haziran ayında yapılması bekleniyor.

 

ÖNCE DOĞANLAR DA DAHİL

 

Konu ile açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 15 Mayıs öncesi doğan çocukların da çocuk sayısına dahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

 

“Anne üçüncü çocuğuna doğum yapmışsa 600 alacak, ikinci çocuğuna doğum yapmışsa 400, birinci çocuğuna doğum yapmışsa 300 lira alacak. Yani 15 Mayıs'tan itibaren doğan çocuk, ilk çocuk kabul edilmeyecek." Gurbetçiler de yararlanacak Ailenin ekonomik durumuna bakılmaksızın doğum yapan her anneye verilecek 'doğum hediyesi' yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da kapsayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bundan sonra sadece Türkiye'de değil, yurt dışında, nerede olursa olsun, doğum yapan her anneye ilk altın devletten olacak. Annelerimizi bu anlamda desteklemek için ilk çocuğa, 300 TL ya da yarım altın, 2. çocuğa 400 TL, 3. çocuğa ise 600 TL yani tam bir altın, devletimizden dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza hediye” demişti. Aileler yurtdışı konsolosluklarına müracaat edecek. Aile Bakanlığı, ailelerin listelerini alacak. Doğum hediyesi yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki banka hesaplarına yatırılacak.

 

KAMUDA DOĞUM YARDIMI YAPILAN İŞÇİLER

 

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili olacak.

 

Kamu Kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde aradaki fark ödenecek. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmayacak.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmayacak.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ise başvurularını ilgili kurumlarına yapacak.

 

Çıkma izni almak koşuluyla Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler de imkandan yararlandırılacak.

 

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

12 Mayıs 2015 Salı

İş yerinde dedikodu tazminatsız işten atılma nedeni

İş yerinde dedikodu tazminatsız işten atılma nedeni

İş yerinde yapılan bir dedikodunun tazminatsız işten çıkarılma nedeni olduğuna yönelik Yargıtay 7. Hukuk Dairesi emsal bir karar vermiştir.

2 Kadına yönelik mesnetsiz iddialar ve dedikodu

İddialara göre Adana’da bir mağazada görevli erkek personel  2bayan  iş arkadaşına yönelik dedikodu yapmaya başlayınca ve bu dedikoduların yayılması üzerine 2 bayan arkadaşın şirket patronuna şikayeti üzerine dedikodu yapan kişi işten çıkarılmıştır. Tazminat talebiyle iş verene dava açan işçiye ilk yanıt Adana 1. İş Mahkemesinden gelmiş ve dedikodu yapan erkek personel  haklı bulunarak bunun bir ŞAKA olduğu belirtilmiştir.

İş Mahkemesinden yargıtay’a uzanan süreç

İş veren avukatı tarafından söz konusu karar Temyiz’e götürülmüş ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza atmıştır. Buna göre;

4857 sayılı İş Kanunu 25/II-d maddesine göre; ‘işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması haklı fesih sebebidir. İşçiler arasında basit bir şakalaşmanın ötesine geçen, iki bayan personelin kişilik haklarını zedeleyecek söz ve davranışların ‘şakalaşma’ şeklinde nitelendirilerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”

Böylece iş yerinde dedikodu veya asılsız suçlama yapan kişinin tazminatsız bir şekilde işten çıkarılabileceğine yönelik yasal bir zemin de oluşmuş oldu.

 

11 Mayıs 2015 Pazartesi

Haber grubu üeliği sonlandırma hakkında

Merhaba,

Bu maili İNKAY HABER GRUBU ‘na üye olduğunuz için alıyorsunuz,

Bu mail sizi rahatsız ediyor ise inkay+unsubscribe@googlegroups.com  adresine mail gelen adresinizden boş bir mail atarsanız üyeliğiniz otomatikman İPTAL olur.

İyi alışmalar.

Faik YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim Sorumlusu

 

GOOGLE GRUPLARI HAKKINDA

Google Groups çok yararlı gruplar yer alsa da bir o kadar spam gruplarında yer aldığı, bazen günde yüzlerce gereksiz mail almanıza sebep olabilir.

Sizi bunaltan ve bir türlü kurtulamadığınız grup maillerinden aşağıdaki yolla google groups üyelik iptali gerçekleştirerek engelleyebilirsiniz.

Google Groups üyelik iptali nasıl gerçekleştirilir

Google gruplardan size gelen maillerde aşağıdaki gibi bir ifade yer alır:

Bu e-postayı Google Grupları’ndaki “İnkay Haber Grubu” adlı gruba abone olduğunuz için aldınız. Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için GoogleGroupsAdi+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin. Daha fazla seçenek için, https://groups.google.com/groups/opt_out adresiniz ziyaret edin.

Burada yer alan GoogleGroupsAdi+unsubscribe@googlegroups.com  şeklindeki email adresine mail gönderin ardından size aşağıdaki şekilde bir mail gelecektir:

Bu gruptan ayrılma isteğinizi aldık. İşleminizi tamamlayabilmemiz için bu e-postayı yanıtlayın veya grubu ziyaret edin

Bu maili de cevapladığınızda artık google grupla ilişkiniz kesilir ve mail almazsınız.

 

 

Faik YILDIZ

İnkay Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim Sorumlusu

 

www.inkay.net

faik@inkay.net

İnkay Haber Grubu

 

“Çoğu insan başarıyı almak olarak düşünür. Oysa başarı, vermekle yani paylaşmakla başlar.” Henry Ford

 

 

 

10 Mayıs 2015 Pazar

Çalışma İzin Belgenizin nerde ve hangi aşamada olduğunu aşağıdaki linke girerek sorgulayabilirsiniz.

Bakanlığımızca onaylanarak PTT Kargo ile yabancının çalışacağı adrese gönderilmiş olan Çalışma İzin Belgenizin nerde ve hangi aşamada olduğunu aşağıdaki linke girerek sorgulayabilirsiniz.

http://www1.ptt.gov.tr/tr/interaktif/kayitliposta_yeniweb.php

 

NOT   :  Barkod Numarası hanesine 2680040 rakamından sonra 6 Haneli Bakanlığımıza yaptığınız Başvuru ID yazılmalıdır. (Örnek: Başvuru ID :315840 Olan Bir Gönderi İçin  Barkod Numarası : 2680040315840 olacaktır.)

 

7 Mayıs 2015 Perşembe

Genel sağlık sigortası idari para cezası SGK Genelgesi 06.05.2015 2015/14

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sayı     : 63665751/250                                                                     Tarih   : 06.05.2015        

Konu   : Genel sağlık sigortası idari para cezası. 

GENELGE 2015/14

Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddelerinde yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası tescillerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

 

Bu itibarla, söz konusu genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin süresinde Kurumca belirlenen şekle veya usulüne uygun şekilde verilmemesi halinde uygulanması gereken idari para cezalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

1- Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirimi yapılanlar ve idari para cezası uygulaması

 

1.1- Oturma izni almış yabancılar

 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, 1/1/2012 tarihi ile Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapan 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanun gereği 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenleme uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 1 ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmekte idi.

 

29/5/2013 tarihinden itibaren ise söz konusu yabancı uyruklu kişiler, Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

 

1.2- Yabancı uyruklu öğrenciler

 

İlk defa 6111 sayılı Kanunla 25/2/2011 tarihinden 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe kadar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı sayılan üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 1/3/2011 tarihi ile 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilmekte idi.

 

29/5/2013 tarihinden itibaren ise Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddeleri gereği ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Ayrıca, 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesine eklenen hüküme göre Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimleri ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılmaktadır.

 

Anılan yasal düzenlemeler doğrultusunda 29/5/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddelerinde düzenlenen yabancı uyruklu kişiler ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin idari para cezası düzenlemelerinin, 6486 sayılı Kanunla sigortalıların lehine değiştirilmesi sonucunda idari para cezası uygulanmasını gerektiren düzenleme kalmadığından söz konusu fiiller için idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

 

1.3- Stajyer avukatlar

 

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine eklenen sekizinci fıkra kapsamında 1/3/2011 tarihinden itibaren avukatlık stajı yapanlardan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar genel sağlık sigortası kapsamında sayılmıştır. 

 

Stajyer avukatların bildirimleri ise Kanunun 61 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki “60 ıncı maddenin sekizinci fıkrası kapsamında sayılanlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve avukatlık stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir.”  hükmü gereği Türkiye Barolar Birliğince yapılmaktadır.

 

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmaması nedeniyle Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilmesi gereken stajyer avukatların, Türkiye Barolar Birliğince bildirimleri için tanınan “staja başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre” geçtikten sonra Kuruma bildirimlerinin yapılması halinde Türkiye Barolar Birliğine Kanunun 102 nci maddesi gereği her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı