Sayfalar

29 Eylül 2016 Perşembe

İşçi kadın doğum yapması halinde yarım çalışma ödeneği

İşçi kadın doğum yapması halinde yarım çalışma ödeneği

10/02/2016 Tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 4857 sayılı İş Kanunun 13 ve 74’üncü maddelerinde, ayrıca 4447 sayılı Kanun EK/5’inci maddesiyle yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte işçi  kadınlara  yarım çalışma ödeneğiyle ayrıcalıklı haklar getirilmiştir. 

Yeni düzenleme 60-120-180 gün ücretsiz izin

Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi isteği hâlinde ;

·         1. doğumda 60 gün,

·         2. doğumda 120 gün,

·         sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 1/2 'si kadar ücretsiz izin verilir. 

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar  gün eklenir.

·         1. doğumda 90 gün,

·         2. doğumda 150 gün,

·         sonraki doğumlarda ise 210 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 1/2 'si kadar ücretsiz izin verilir. 

Engelli çocukta süre 360gün 

Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır. 

Süt izni dikkate alınmıyor 

Süt izni ücretsiz izin boyunca ½’si çalışmalarda dikkate alınmayacaktır. 

Yukarıdaki ücretsiz izinlerin alınması halinde ½’si kadar çalışma sürelerini tamamlayanlar için işveren yada işçi anlaşması halinde ücretsiz analık süresi sonrası izin verebilir. 

İşçi isterse 6 aylık ücretsiz izin hakkı kullanabilir 

Bu süreyi de 6 aylık ücretsiz izin süresiyle orantılar.

Örnek:

İşçi Sibel 12/09/2016 tarihinde Doğum sonrası izni sona ermiş ve işbaşı yaparak işveren ikinci çocuğu doğduğundan dolayı 120 gün boyunca ½’si oranında ücretsiz izin almışsa bu süre tama iblağ edildiğinde 60 gün yani 2 aya denk gelir,6 ay ücretsiz izin değil 4 ayda işverenden ücretsiz izin isteyebilir. 

Bu tabi ki yoruma bağlı, bir başka görüşte ay bazında 4 ay tekabül ediyor savını ileri sürmek şartıyla 2 ay ücretsiz izin verebilir. 

İşçi lehine yorum ilkesinden de hareketle 4 ay üzerinde duranlarda olacaktır.

4857/74’üncü Maddesinde yazılı esaslar iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır denilmiştir. (Basın, Deniz ve Borçlar Kanuna tabi olanlar dahil edilmiştir.) 

İş kur tarafından ½ ödenek var

4447 Sayılı Kanunun EK/5’inci maddesi gereğince kadın işçi 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin ½’si  kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. 

Ödenek süresi 4857/63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin ½’si  kadardır. 

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. 

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Örnek:

2016 yılı için bu rakam 1647/30=54,90 TL olup

54,90*15=823,50 TL olacaktır. 

Ödenek almak için 600 gün işsizlik primi ödenmelidir. 

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğumdan önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum  sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü yada şubelerine  doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. 

İşsizlik sigortasından farklı sadece hastalık sigortası değil,hem hastalık sigortası hem de Uzun Vadeli Sigorta Kollarından primleri ½’si oranında ödenecektir. 

Kısmi süreli çalışma

4857/ 74 üncü maddesinde öngörülen ücretsiz izinlerin bitiminden sonra  zorunlu  ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. 

Kısmi Süreli Çalışma  talebi  işveren tarafından karşılanır, karşılanmaması  geçerli fesih nedeni sayılmaz. 

Karşılanmaması halinde işçi haklı nedenle iş akdini fesih eder, kıdem tazminatını ister. 

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. 

İşveren kadın işçinin ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışan işçisi için işçi kiralaması yoluyla açığı kapatabilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. 

Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. 

Yönetmelik bekleniyor 

Hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

İdari para cezaları

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiili

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1560 TL.

 İşverenler şayet 74’üncü maddeye göre ücretsiz izin isteğine duyarsız kalması halinde yukarıdaki idari para cezası ile karşı karşıya kalarak, Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğünce uygulama yapılacaktır.

Vedat İlki

22 Eylül 2016 Perşembe

İşgöremezlik (Rapor) paralarını zamanında alın

Geçici iş göremezlik ücreti; hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresi için ödeniyor.

İşgöremezlik (Rapor) paralarını zamanında alın

Geçici iş göremezlik ücreti; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması ya da hastalık ve hamilelik durumlarında, yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresi için ödeniyor. Sigortalı, hastaneden aldığı rapor nedeniyle, geçici olarak çalışamadığı için aylık ya da haftalık olarak gelir kaybı yaşıyor. Bu gelir kaybının telafisi, geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanıyor. İstirahat raporunun bitim tarihini takip eden gün itibarıyla geçici iş göremezlik ödeneğine ait ödeme işlemleri başlatılıp, anlaşmalı bankaya sigortalının TC kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.

Ancak son zamanlarda iş göremezlik ödeneği alınmasında, yetkili banka hesabından 6 gün içerisinde çekilmediği takdirde 3 aya varan gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Her ayın 8 ile 14’ü arasında çekilmek üzere, iş göremezlik ödeneği işçi adına banka hesabına aktarılıyor. Ancak çeşitli nedenlerle paranın banka hesabından bu tarihler arasında çekilmemesi halinde, hak edilen ödenek emanete alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına geri gönderiliyor. Ücret geri gönderildiğinde ise SGK’ ya tekrar başvuru yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra da işlemlerin tamamlanması ve paranın tekrar bankaya aktarılmasının zaman aldığı belirtildi. SGK ’nın her bir şubesinin ayda ortalama 7-8 bin iş göremezlik ödeneği işlemi yaptığı belirtiliyor.

 

Yeni çalışma izni harçları

Yeni çalışma izni harçları

13 ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile çalışma izni harçlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunun yanı sıra bu izin belgeleriyle ilgili değerli kâğıt bedeli tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. Böylece yeni çalışma izin harçları gündeme gelmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nda yapılan değişikli ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri aşağıdaki harçlara tabidir:

1.

Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:

500 TL

 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)

 

2.

Süresiz çalışma izni belgesi:

5.000 TL

 

 

 

3.

Bağımsız çalışma izni belgesi:

5.000 TL

 

 

 

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.”

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıda belirtilen tutarlarda değerli kâğıt bedeli tahsil edilecektir.

İkamet izni:

  58,50 TL

Yabancı çalışma izni belgesi:

  58,50 TL

Çalışma izni muafiyeti belgesi:

  58,50 TL

Çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaftır.

NEREYE ÖDENECEK

Yurtiçi başvurularda çalışma izni harcı  ve değerli kağıt bedeli ayrı ayrı ödenecektir. Fakat başvurunun olumlu karşılanması şart olup, Bakanlıktan bu konuda bir bilgilendirme gelmeden ödeme yapılmamalıdır.

Ödeme yapılacak bankalar T.C. Ziraat Bankası, T.C. Vakıflar Bankası veya T.C. İş Bankası olup; Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, Değerli Kağıt Bedeli ise 9207 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı  ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliklere yatırılacaktır.

 

8 Eylül 2016 Perşembe

SGK Davalarında kuruma başvuru şart

SGK Davalarında kuruma başvuru şartİş Mahkemeleri Kanunu’nda 2014’te gerçekleştirilen bir değişiklikle kişilerin SGK aleyhine dava açmadan önce kuruma başvurmaları zorunlu hale getirildi. Düzenlemeden sonra kişiler emekli aylıklarına, ödenen primlere ya da kesintilere ilişkin problemlerinde doğrudan dava açamıyor.

 
Başvurmayana red

 

Dava açmaları halinde en önemli nokta gözden kaçırılırsa, dava baştan engellendiğinden sorunun çözümünde daha fazla zaman kaybediliyor. Mahkeme davanın konusunu incelemeden gerekli usule uyulmadığı için davayı reddediyor.

SGK aleyhine dava açılmadan önce SGK’ya başvuru yapma zorunluluğu nedeniyle konuyla ilgili olarak SGK’ya dilekçe verilmesi gerekiyor. Dilekçede sorunun olabildiğince tekrara düşmeden tüm yönleri açıklanması ve kişinin iddiasına yönelik olarak elinde var olan bütün belgeleri dilekçeye eklemesi, sorunun kaynakta çözülebilmesi için önem arz ediyor.

SGK’nın dilekçeye verdiği cevaba göre dava yolu açılıyor. SGK’nın sunulan talebi kabul etmesi halinde davaya başvurmadan sorun çözümlenmiş oluyor. Bu şekilde çözümlenen sorun sayısı ise yadsınamayacak kadar çok. Ancak SGK dilekçede sunulan talebi kabul etmezse geriye mecburen dava yolu kalıyor. Dava sayesinde sorun yargı tarafından kesin bir şekilde çözümleniyor.


60 gün süresi var

 

Bu noktada kişilerin aklına gelen ilk soru, ‘Ya SGK cevap vermezse’ oluyor. İdarenin iş yoğunluğu nedeniyle verilen dilekçelere karşılık veremediği birçok durum söz konusu. Kanun koyucu yukarıda belirtilen şekilde konunun önemini, insanların hayatlarının üzerindeki etkisini gözönüne alarak cevap verme süresini sınırlandırmış durumda. SGK’nın yapılan başvurulara karşılık cevap vermesi için 60 günü var. Bu sürede SGK dilekçeye cevap vermezse, istenen durum reddedilmiş sayılıyor ve kişiler artık dava açılabiliyor. Sınırsız beklemenin insan haklarına aykırı olacağı ve dava açma hakkını aşırı derecede sınırlandıracağı için bu süre getirilmiş durumda.


Hak kaybı yaratmaz

 

Dilekçe ile başvuru yapılmış fakat 60 gün süre beklenmeden dava açılmış ise dava yine usulden reddediliyor. İlk derece mahkemesi tarafından verilen red kararı Yargıtay tarafından da onanıyor. Dolayısıyla, sigortalıların SGK’ya başvuru yapıp red almadan ya da cevapsız bir şekilde 60 gün beklemeden mahkemeye gitme imkanları bulunmuyor.

Taleplerin çoğu zaman ya bir hak düşürücü süresi oluyor, ya da zamanaşımına uğrama olasılığı bulunuyor. SGK’ya yapılan talebin zamanaşımı veya hak düşürücü süre gibi bir kısıtı bulunuyorsa, başvuru için geçen süre davada göz önünde bulundurulmuyor. Zamanaşımının 5 yıl olduğu bir talepte, SGK’ya dilekçe verildiği tarih ile SGK’nın dilekçeye vereceği cevap arasında geçen süre 60 günü aşmamak şartıyla zamanaşımı süresinin hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla, dava açacak kişiler başvuru nedeniyle hak kaybına uğramıyor.


Sigortasız çalıştırma

 

Türkiye işgücü piyasasında sigortasız adam çalıştırma azımsanmayacak kadar yaygın. Sigortasız çalıştırılan kişilerin elindeki tek yol ise işten ayrıldıktan sonra hizmet tespiti davası açmak.

Hizmet tespiti ile ilgili sorunlar için SGK’ya başvuru şartı aranmıyor. Bir işçi doğrudan mahkemeye hizmet tespiti davası açabiliyor.

 

CEM KILIÇ / MİLLİYET

 

6 Eylül 2016 Salı

İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Hakkında SGK Duyurusu

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı

İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

İşverenler işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Kurumumuza göndermektedirler.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin tekrar işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini elektronik ortamda görememesi nedeniyle 2013 yılı Ağustos ayından itibaren bir önceki ay verilen aylık prim ve hizmet belgesi kayıtlarının işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi ile kontrol edilerek mutabakatsız kayıtların listelerinin e-bildirge programının “Mesajlarım” menüsünden işverenlere gösterilmesi sağlanmıştır.

2016 yılı Eylül ayından itibaren e-bildirge ile aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi sırasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirdikleri işe giriş ve işten ayrılış tarihleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile elektronik ortamda sorgulanacak işe giriş ve işten ayrılış tarihi olmayan kayıtlar ile uyumsuz kayıtlar işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri düzeltilmediği ya da işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi girişi yapılmadığı sürece e-bildirge yoluyla alınmayacaktır.

İşverenler sigortalı ile ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verip vermediklerini e-sigorta programı içinde yer alan “İşe giriş görüntüleme” ve “İşten ayrılış görüntüleme” menüleri ile kontrol edilebilmektedirler.

İşverenlere önemle duyurulur.

 

2 Eylül 2016 Cuma

İşe Aldığınız Eleman Sabah İşe Gelmezse

İşe Aldığınız Eleman Sabah İşe Gelmezse…

İSTANBUL’dan okurumuz Temel Yılmaz soruyor: “Bünyamin bey, bazen fabrikamıza bir eleman alıyoruz, yarın gel başla diyoruz, ama adam sabah gelmiyor. Biz bu arada SGK girişini yapmış oluyoruz. Sırf bu yüzden çalışmayan bir sürü adamı bir günlük SGK bildirimi yapmak zorunda kaldık, zira gün değişince işe girişi iptal edemiyoruz. SGK bunu düzeltecek mi? Sistem yüzünden mağdur oluyoruz.“
Sayın okurum, bu dediğinizde çok haklısınız. Pek çok işveren ve muhasebeci okurumuzdan bu yönde şikâyetleri uzun zamandır alıyorduk…
İşverenler işe giriş bildirgelerini ancak işe giriş yaptıkları gün iptal edebilmekteydiler şimdiye kadar. Yani diyelim ki çalışanınız yarın işe başlayacak, bugün gece yarısına kadar bildirim yapmanız gerekiyordu, iptalini de gece yarısına kadar yapabiliyordunuz.
SGK şimdi işverenlerin bu sıkıntısına çözüm getirdi…
Ayrıntılı olarak açıklayalım…

İŞE GİRİŞ BİR GÜN ÖNCE OLMALI!

Bilindiği üzere işe başlayan elemanların SGK girişleri işverenlerince işe başlamadan bir gün önce yapılmak zorunda, yoksa cezası var.
Tarım, balıkçılık ve inşaat işyerlerinde işe girişler çalışanın işbaşı yaptığı (ilk kez gelip çalışmaya başladığı) gün yapılabiliyor, bunların cezası yok…
Ama geriye kalan tüm sektörlerde çalışanların “işe başlamadan en az bir gün önce” internet üzerinden sigortalı bildirilmesi zorunlu SGK’ya…
İşe girişi bir gün önce yapılan çalışanın aylık olarak da 23’ünden 23’üne SGK’ya hizmetlerinin bildirilmesi gerekiyor.

YA ELEMAN İŞE BAŞLAMAZSA?

Şimdiye kadar buradaki sorun şu idi: İşveren işe girişini yapıyor, “yarın gel başla” diyordu. Ertesi gün işe gelen sigortalının çalışmaları ise o ayın 23’üne kadar SGK’ya bildiriliyordu…
Gelgelelim işe alınıp “yarın gel başla” denilen eleman ertesi sabah işe gelmeyince iş karışıyordu…
Zira takvim değişince SGK sistemi işe giriş bildirgesini iptal etmeye izin vermiyordu.
Böyle olunca da işverenler işe girişini yaptıkları sigortalıları ertesi gün mesaiye gelip çalışmaya başlamamış olsa dahi bir gün sigortalı göstermek zorunda kalıyordu…
Yani çalışmadan bir gün sigortalı oluyordu çalışanlar sistem hatası yüzünden…

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Şimdi SGK bu problemi çözdü!
Artık işverenlerce eski tabirle SSK’lı (yeni tabirle 4/a’lı) çalışanlar için e-sigorta yoluyla yapılan bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilecek.
Yani artık işe girişini yaptığınız sigortalı ertesi gün işe gelmezse SGK ile uğraşmak zorunda kalmayacaksınız…
Kendiniz internet şifreniz ile girip işe gelip başlamayan çalışanın bildirgesini iptal edebileceksiniz…
Böyle olunca da işverenler işe girişini yaptıkları sigortalıları ertesi gün mesaiye gelip çalışmaya başlamamış olsa dahi bir gün sigortalı göstermek zorunda kalıyordu…

İŞVERENLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Burada dikkat etmeniz gereken şey şu…
İşe girişi takip eden ilk iş günü iptal edebiliyorsunuz…
Diyelim ki bir elemanı Pazartesi günü mülakatta beğenip, “Yarın, Salı günü işe gel başla” deyip işe aldınız. Ama Salı sabahı çalışan gelip işe başlamadı…
Artık bu çalışan için Pazartesi gecesi 23:59’a kadar yaptığınız işe girişi Salı gecesi 23:59’a kadar internetten kolayca silebileceksiniz…

CUMA İŞE GİREN PERSONEL OLURSA?

Burada ikinci dikkat edilmesi gereken şey hafta sonları…
Diyelim ki çalışanı Cuma günü işe aldınız ve “Cumartesi gel işe başla” dediniz… Eğer bu çalışanınız Cumartesi günü işe gelmezse ne yapacaksınız?
İlk iş gününün sonuna kadar süreniz var. Yani Pazartesi günü gece 23:59’a kadar internetten girip sigortalının işe girişini iptal edebileceksiniz…
Bu düzenleme aslında çok basit bir düzenleme… Basit, ama abartısız yüzbinlerce işverenin sıkıntısını çözdü bu son düzenleme

Kaynak: MemurHaber / Bünyamin Esen - 02 Eylül 2016

 

1 Eylül 2016 Perşembe

İzinsiz yabancı çalıştırma

İzinsiz yabancı çalıştırma - yeni cezalar

Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir işyerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları değişti.

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleriyle ilgili işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen" 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu" 13.08.2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, anılan yasanın 23. maddesinde düzenlenen yeni cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya.

2.400,00 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya.

4.800,00 TL

Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için).

6.000,00 TL

Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;

- Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,

- Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için).

400,00 TL

·                     Verilen idarî para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

·                     Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

·                     Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

·                     Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim zorunluluğu nedir?

Uluslararası İşgücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Sgk tarafından uygulanabilecek idari para cezaları

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir husus da bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.

·                     Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;

·                     İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.

·                     Tekerrür durumuna göre bu cezalar arttırılır.