Sayfalar

19 Ağustos 2015 Çarşamba

SGK Duyurusu

İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

12/8/2015 tarihi saat 15:15 ile 13/8/2015 tarihi saat 14.30 arasında (4/a) sigortalıları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin yapıldığı e-sigorta uygulamaları içinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi” ve “Geçici 20. Madde Sandıklarının İştirakçi Giriş ve Ayrılış Bildirgesi” programlarının hizmet dışı kaldığı tespit edilmiştir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince e-sigorta ortamında gönderilmesi zorunlu tutulan bilgi ve belgelerin Kurumun bilgi işlem sistemlerinin hizmet dışı kalması sonucu öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderilmemesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderilmesi durumunda bu yükümlülüklerin Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş olduğu kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. 12/8/2015-13/8/2015 tarihleri arasında işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini sistem arızası nedeniyle veremeyen işverenlerin 20/8/2045 tarihi saat 23.59’a kadar bildirimleri yapmaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. Önemle duyurulur

 

 

18 Ağustos 2015 Salı

Yol yardımı prime tabi tutulur mu?

Yol yardımı prime tabi tutulur mu?

İş Kanunu'na göre genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ise ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Uygulamada bir hizmet akdine tabi olarak çalışan kimselere, işverenleri tarafından temel ücretine ek olarak; prim, ikramiye, yol yardımı, doğum yardımı, alışveriş çeki vb. ödemeler yapıldığı görülmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesine göre “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.”

Bu hükümde yer alan kalemlerin dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Madde hükmü, işveren tarafından vasıta temini suretiyle hizmet erbabının işyerine topluca gidip gelmelerini sağlamak için yapılan taşıma ile hizmet erbabına sağlanan menfaatlere ilişkin istisnayı düzenlemektedir. İşverenin, çalışanın işyerine gidip gelmesi için, vasıta temin edilmemesi halinde toplu taşım kartı uygulaması olan illerde toplu taşım bedelinin, toplu taşım uygulaması olmayan illerde personele ödenen yol parasının vergiden istisna edilmesi mümkün değildir.
Ancak, işçilere nakden ödenen yol parası, konut yardımı ve yemek yardımı ile bulaşıcı hastalıklar primi, sahada çalışma primi adı altında nakden veya hesaben yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahlarına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, bir işverenin personeline yapılan nakdi ödemelerin yanı sıra AKBİL vb. ödemelerinin de net ücretin bir unsuru olarak değerlendirilip ücretin brüt tutarı hesaplanarak, brüt tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 1. bendi gereği tevkifat yapılması ve ücretin brüt tutarını kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin 1. bendine göre gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, AKBİL vb. ulaşım kartlarının bedelleri çalışanlara nakit olarak ödeniyorsa; sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Eğer işveren AKBİL’i alıp; doldurup personele kart olarak veriyorsa; bu ayni yardım olarak sayılıp, sigorta primine tabi tutulmayacaktır.

Kaynak: Dünya Gazetesi - Resul Kurt - 22.05.2015

17 Ağustos 2015 Pazartesi

Elektronik Tebligat Adresinizi Aldınız Mı ?

Kimler Elektronik Tebligata Muhatap Olacak

Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Elektronik Tebligata Muhatap Kurumlar Ne Yapmalıdırlar

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/vergiusulvertebtaslak28072015.htm  adresinde yer alan EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp) elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya Elektronik Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (yukarıda yer verilen linkteki EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

Sistem Nasıl İşleyecek?

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.

Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.