Sayfalar

10 Şubat 2017 Cuma

KHK ile Yeni istihdama vergi ve prim teşviki

KHK ile Yeni istihdama vergi ve prim teşviki

687-KHK ile İşverenlere sigorta primi ve gelir vergisi stopaj ile damga vergisi desteği

09 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yer alan düzenlemeyle özel sektör işverenlerince 1.2.2017 tarihinden itibaren sağlayacakları ilave istihdam için sigorta primi, gelir vergisi stopaj desteği ve damga vergisi desteği sağlanıyor.

Yapılan düzenlemeyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17.madde ile sigorta primi desteği, geçici 18.madde ile de gelir vergisi stopaj desteği ile damga vergisi desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Özel sektör işverenlerine sağlanan destek unsurları için bir bölge ve işçi sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.

Sigorta Primi Desteği,

1/2/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ;

özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmak kaydıyla işe alınan sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak (30×22,22=660 TL aylık) tutar bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil, tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi şeklinde yapılacak.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için; ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içinde kuruma vermesi, ödemelerini yasal sürede yapması, bildirilen sigortalının işyerinde fiilen çalışması gerekmektedir.

Ayrıca bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu (yapılandırılanlar hariç) bulunmaması gerekmektedir.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

1 Şubat 2017 tarihinden  31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ;

özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları koşuluyla işe alındıkları tarihten itibaren 

31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

1 ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 226,63 TL olup bekar bir işçi için hesaplanan AGİ (asgari geçim indirimi) 133,31 TL düştükten sonra kalan 93,32 TL gelir vergisi stopajı, işverenin beyan etmiş olduğu ilgili döneme ilişkin  muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Damga Vergisi de İstisna

Bu kapsamında işe alınan işçilere yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı (13,49 TL) beyan edilmez ve ödenmez.

Sağlanan Toplam Destek Hesabı

687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede ile yapılan düzenleme sonrasında, özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınan ilave bir istihdam için;

30 gün asgari ücret üzerinden prime esas kazanç bildirimi yapılan bekar bir işçi üzerinden,

660.00 TL Sigorta Primi Desteği, 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere toplamda 766,81 TL’si destek sağlanmış olacaktır.

1 ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan net 1.404,06 TL’ye ve 1.777,50 TL brüt asgari ücretin işverene maliyeti 2.177,44 TL’dir

Getirilen bu destek uygulama ile asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1.410,63 TL olarak hesaplanacaktır.

Mustafa Bahadır ALTAŞ
Yeminli Mali Müşavir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder