Sayfalar

30 Mayıs 2016 Pazartesi

Huzur hakkının vergilendirilmesi

Huzur hakkının vergilendirilmesi

Huzur hakkı, düzenli olarak toplantıya iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere yönetim kurulu üyelerine toplantı başına ödenen bir mali haktır.

Huzur hakkının ödenmesi esas sözleşmeye hüküm konulmakla ya da genel kurulda görüşülerek karara bağlanmasıyla mümkündür. Fakat esas sözleşmede huzur hakkının ödenmesini yasaklayan bir hüküm bulunması durumunda genel kurul kararı olsa bile huzur hakkı ödemesi yapılamaz. Ayrıca huzur hakkı ödemesinin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerinin toplantıya katılmış olmaları gerekir.

Huzur hakkı yönetim kurulu üyelerine toplantıya katılma karşılığı verildiği için şirketin kar etmiş olması zorunluluğu yoktur.

Esas sözleşmede huzur hakkı miktarı gösterilmişse bu miktar üzerinden huzur hakkı ödemesi yapılır, şayet esas sözleşmede huzur hakkının ödeneceği belirlenmiş ama miktarı belirlenmemiş ise genel kurul tarafından huzur hakkı ödemesinin miktarı belirlenir.

Huzur hakkı ücret kapsamına girmekte olup, ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir.

GVK madde 61’e göre Ücret işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Buna göre huzur hakkı ödemeleri GVK’ nın 103.maddesinde yer alan artan oranlı tarifeye göre kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilmektedir. Dolayısıyla huzur hakkı ödemelerinden gelir vergisi hesaplanması için net huzur hakkından brüt huzur hakkına ulaşılmalı, ulaşılan brüt huzur hakkı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmalıdır. Bu şekilde hesaplanan vergi, muhtasar beyannamede 012 diğer ücretler kısmında beyan edilerek tahakkuk ettirilmelidir. Ayrıca huzur hakkı ödemeleri ücret sınıfına girdiğinden asgari geçim indirimine tabidir.

Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden 4/a kapsamında sigorta primine tabi değildir.

Huzur hakkı ödemeleri şirketin mali yapısına ve makul ölçüde uymak şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılabilir. Bu kriterlere uymayan huzur hakkı ödemelerinin kurum kazancından indirim konusu yapılması halinde yapılacak denetimlerde ek tarhiyatın yapılmasına ve cezai müeyyidelerin uygulanmasına dayanak teşkil edecektir. Bu durumda yapılan ödemeler örtülü kazanç sayılacak ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder