Sayfalar

23 Şubat 2016 Salı

Torba yasayla doğum izni

Torba yasayla doğum izni 

Hükümet Programında ve 2016 Yılı Eylem Planında yer alan hususlardan gerçekleştirilmesi öngörülen bazı konuların hayata geçirilmesine başlandı. Bu amaçla Gelir vergisi kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısını Başbakan Ahmet Davutoğlu imzası ile Ocak ayında meclise sunulmuştu geçen hafta meclisteki yoğun çalışmalar sonucu tasarının tamamı kabul edilerek yasallaştı.

Kabul edilen yasa ile Gelir Vergisi Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Harçlar Kanunu, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu gibi birçok kanunda değişiklik yapıldığı 6663 sayılı kanun 10.02.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile neler değişeceğini yasada kadın çalışanları ilgilendiren doğum izni ile ilgili bölümleri aşağıda bulabilirsiniz.

Bilindiği üzere Bu kanunla kadın işçilere yeni doğum sonrası izni hakkı ve doğum sonrası izin ödeneği getirilmiştir. Buna göre doğum öncesi ve doğum sonrası verilen 8 haftalık (çoğul gebelikte doğum öncesi 10 hafta) izinlere ek olarak aşağıdaki izinler verilir.

Söz konusu düzenlemeler 10.02.2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple 10.02.2016 tarihinden sonraki aşağıdaki şartları sağlayarak talep eden işçilere söz konusu izin ve ödenekler uygulanacaktır.

Söz konusu düzenlemeye göre;

1- 4857 sayılı Kanunun13. Maddesine eklenen düzenlemeye göre;

4857 sayılı kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.

2- 4857 sayılı Kanunu 74. Maddenin 5. Fıkrasında eklenen düzenlemeye göre;

“Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla

Kadın işçi;

Birinci doğumda altmış gün,
İkinci doğumda yüz yirmi gün,
Sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün,
Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üç yüz altmış gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir.
Bu izinlerden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Doğum esnasında ve sonrasında kadın işçinin ölmesi halinde bu izinler baba tarafından kullanılacaktır.

3- 4447 sayılı Kanunun Ek-5. Maddesine göre;

Ödenek; İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir.

Ödenek Kurumu: Ödenek İş-Kur tarafından ödenecektir.

Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yani 45 saatlik çalışmada 22,5 saattir.

Ödeme Zamanı: çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

Ödenek miktarı: doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Ödenek şartları: Ödenekten yararlanılabilmesi için;

3.1- işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

3.2 - 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

3.3- Doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞ-Kur’a doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

Ödeme Şekli: Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yarım ödenekte sigorta: Sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden aynı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

 Nevzat Erdağ - Kanalahaber | 23.02.2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder